ده نمونه متن ادبی و شعر زیبا برای شروع مجری گری و سخنوری تالیف فریبا علومی یزدی

متن شروع سخنرانی در جلسه اداری متن شروع جلسه اداری متن اداری شروع جلسه - بازنشر مطالب علمی ... ایران مجری - ده نمونه متن ادبی و شعر زیبا برای شروع مجری گری و .

ده نمونه متن ادبی و شعر زیبا برای شروع مجری گری و سخنوری تالیف فریبا علومی یزدی

هست بسم اللّه الرحمن الرحیم                مصحف آیات اسرارِ قدیم

نام حق سر دفتر هر دفتر است                 آنچه بی نام خدایست ابتر است

افتتاح نام ها از نام او                             هر دو عالم جرعه نوش از جام او

حمد بی علت خدا را لایق است               علت و معلول بر وی عاشق است

آن خداوندی که در عرض وجود                 هر زمان خود را به نقشی وانمود

جمله ذرات جهانِ مرآت اوست                 هرچه بینی مصحف آیات اوست

جمله عالم عابد و معبود اوست                هرچه بینی ساجد و مسجود اوست

جمله موجودات بی کام و زبان                 حمد او گویند پنهان و نهان


****************************************************************************************

بسم الله الرحمن الرحيم                 فاتحه ي مصحف اميد و بيم

نامه که آراسته چون جان بود          حمد خدا زينت عنوان بود

نسخه که دست خرد آرايدش          فاتحه از نام خدا بايدش

****************************************************************************************

بسم الله الرحمن الرحيم           هست صلای سر خوان حکیم

بسم الله الرحمن الرحیم           خطبه ی قدس است به ملك قدیم

بسم الله الرحمن الرحیم            هست كلید در كنج حكیم


****************************************************************************************

بسم الله الرحمن الرحیم                 پیش نهالی ست زباغ حكیم

نخل سرافراز گلستان قدس             مصرع بر جسته ی دیوان قدس

****************************************************************************************

بسم الله الرحمن الرحیم        طرفه خطابیست ز سفر قدیم

کرده از این حرز ستایشگران      نقش نگین خاتم پیغمبران                  صلی الله علیه علی الخاتم و علی آله

****************************************************************************************

بسم الله والحمدالله والصلوة علی رسول الله

****************************************************************************************

می دهد عشق به شمشیر صلا بسم الله                   تـازه کـن جـانی ازین آب بـقـا بـسـم الـله

ای کـه مـوقــوف رفــیـقــان مـوافــق بــودی                    می رود بـوی گـل و بـاد صـبـا بـسـم الـله

ز اهل دل قافله ای بـر سـر راه اسـت امروز                   گر نرفته است بـه گل پـای تـرا بـسم الله

سـبـب کشتـن عشاق اگر بـیگنهی اسـت                    ابـتـدا کـن ز من بـی سـر و پـا بـسـم الله

گــر تــمــنـای تــمــاشــای قــیـامــت داری                     بـگـذر بــر سـر خـاک شـهـدا بـسـم الـلـه

وعـده صـحـبـت بـی پـرده بـه دیر انـجـامـید                    دو سه جامی بکش از شرم برآ بسم الله

وعــده جــلــوه بــه فــردای قــیـامـت دادی                     شـد قـیامت، قـد رعـنا بـنمـا بـسـم الـلـه

گــر ســر صــحــبــت یــاران مــوافــق داری                     مـنـم و فـکـر و خـیال تـو، بـیا بـسـم الـلـه

****************************************************************************************

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم                     هر که خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم

دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله النور                            گر چراغان است ، بسم الله الرحمن الرحیم

نامه ای را هدهد آورده است آغازش تویی                         از سلیمان است ، بسم الله الرحمن الرحیم

میزبان عشق است و وای ازعشق!غوغامی کند                 هر که مهمان است،بسم الله الرحمن الرحیم        مهدی جهاندار


****************************************************************************************

حمد بی حد و ثنای بی عد پادشاهی را که وجود هر موجود نتیجه جود اوست آن خداوندی که از بدیع فطرت و صنیع حکمت به قلم کرم نقوش نفوس را بر صحیفه عدم رقم فرمود و آب حیات معرفت را در ظلمات خلقیت بشریت تعبیه کرد قلندروشان تشنه طلب را سکندروار به قدم صدق سلوک راه ظلمات صفات بشری میسر گردانید و به عنایت بی علت خضر صفتان سوخته جگر آتش محبت را به سر چشمه ی آب حیات معرفت رسانید و درود بسیار و آفرین بیشمار بر ارواح مقدس صد و بیست و اند هزار نقطه ی نبوت و عنصر فتوت باد که سالکان حقیقت و مقتدایان ممالک شریعت بودند خصوصاَ بر سرور انبیا و قافله سالار اولیا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم

****************************************************************************************

حمد بی حد الهی را و ثنای بی عدد پادشاهی را سزد  که برداشت از دیده دلها رمد ، و رفع السموت بغير عمد

و بگسترانید فرش،  ثم استوی علی العرش

ید قدرتش از فهم دور ،  وجعل الظلمات والنّور

پوشیده از خطا و عمد ،  وله المُلک و وله الحمد

دانای سرائر قوم ،  لا تاخذه سنة ولا نوم

خالق آسمان و زمین ،  فتبارک الله احسن الخالقین

loading...
نظرات

ارسال نظر

نظرات بینندگان
انتشار یافته: 0
پر بازدیدترین خبرها